Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van ReShape-Premium BV, België, Dorp 16A, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder btw-nummer BE-0744.608.622.

Waarom bestaat deze privacyverklaring?

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ReShape Premium, bij het tonen van interesse in onze producten en diensten en bij het bezoeken van onze website of sociale media, hebben wij als organisatie gegevens van u nodig.

Door middel van dit privacy beleid willen wij u duidelijk informeren over welke gegevens wij van u bewaren en verwerken, waarom wij dit doen en hoe u zelf controle kan behouden over welke en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Omwille van wijzigingen in de privacy wetgeving of de werking van ons bedrijf, kan het zijn dat er doorgevoerd worden aan dit privacy beleid.

Wijzigingen aan dit beleid worden telkens aan u geïnformeerd via:

– De bedrijfspagina op Facebook

– Per e-mail (indien u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief)

U heeft ook altijd het recht om bij een medewerker in onze club inzage te vragen in ons privacy beleid.

 

Welke persoonlijke gegevens worden door ons bewaard en verwerkt?

Bij het aangaan van een lidmaatschap verwerken wij van u uw naam & voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, lidnummer, taalkeuze, data van uw bezoeken in de club en type lidmaatschap. In de meeste gevallen beschikken we ook over uw bankrekeningnummer.

Om u van de beste service te kunnen voorzien en om te garanderen dat u op een veilige en doeltreffende manier bij ons kan sporten, dienen wij van u een medisch profiel en sportprofiel op te stellen. D.m.v. deze profielen kunnen onze medewerkers uw trainingsprogressie opvolgen en u zo efficiënt mogelijk blijven begeleiden naar uw persoonlijke doelstelling.

Indien u contact met ons opneemt per mail of via sociale media, verwerken wij gegevens die u aan ons doorgeeft.

 

Waarom bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Om u een correcte en efficiënte dienstverlening te kunnen voorzien, hebben wij deze gegevens van u nodig. Door het verwerken van deze gegevens kunnen wij u:

– van een lidmaatschap voorzien

– uw vragen verwerken en beantwoorden

– u toegang verlenen tot onze faciliteiten

– facturen opstellen, verwerken en incasseren

– voorzien van de nodige begeleiding om u te helpen uw doelstelling te doen behalen

Bij opstart van een lidmaatschap in onze club bent u automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. U heeft ten allen tijde het recht om u hiervoor af te melden. Deze nieuwsbrief dient uitsluitend om u te informeren over:

– wat leeft en speelt in onze club

– wijzigingen in ons beleid

ReShape Premium verwerkt gegevens van leden voor het opstellen van statistische analyses en rapportages, met als doel een verbetering van onze producten, onze diensten en onze campagnes. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn steeds van doelgroepen en nooit van een individu. Uw identiteitsgegevens zullen hierin dus nooit opgenomen worden.

 

Gebruik van cookies

ReShape Premium maakt online gebruik van een minimum aan cookies. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met info@reshapepremium.be.

 

Bescherming van uw gegevens

ReShape Premium zorgt voor voldoende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, kennisname of enige andere onrechtmatige vorm van gegevensverwerking.

Dit doen wij door het nemen van voorzorgsmaatregelen en toegangsbeveiliging tot ieder apparaat waar uw gegevens op opgeslagen zijn of verwerkt worden. Wij voeren hier regelmatig veiligheidscontroles op uit en garanderen updates om de beveiliging zo optimaal mogelijk te houden.

 

Hoe lang worden uw gegevens door ons bewaard?

ReShape Premium bewaart uw gegevens zolang als nodig is om een vlotte werking te garanderen. Dit in geen geval langer dan wettelijk wordt toegestaan. Zolang u lid bent van ReShape-Premium of interesse toont in onze producten of diensten, is het vanzelfsprekend dat uw gegevens door ons worden bewaard.

 

Uw gegevens en derden

ReShape Premium maakt soms gebruik van diensten van andere partijen. Uiteraard doen we dit niet zonder een screening en garantie van de andere partij inzake privacy en security. Wij blijven verantwoordelijk voor de correcte behandeling van jouw gegevens.

Toepassingen waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, webanalyse, gebruik van fitnesstoestellen, gebruik mobiele app.

ReShape Premium probeert het delen met derden tot een minimum te beperken.

ReShape Premium verstrekt of verkoopt in geen geval gegevens aan derden. Onze organisatie kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Hoe kan u zelf controle houden over het verwerken van uw persoonsgegevens?

1. Inzage in uw gegevens

U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens in te zien of hiervan een kopie op te vragen.

2. Aanpassen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien deze onjuist zijn of te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

3. Wissen van uw gegevens

U kan verzoeken bepaalde of alle gegevens te laten wissen. Dit kunnen wij toestaan in volgende gevallen:

– De gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk in gebruik werken genomen

– U trekt uw toestemming in

– U heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens

– Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 

4. Beperken van verwerking

In uitzonderlijke gevallen kan u een beperking vragen op de verwerking van uw gegevens. Deze gevallen zijn:

– Tijdens de periode van betwisting van juistheid van uw persoonsgegevens en de controle daarvan

– Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt maar u niet wil dat deze gewist worden

–  Indien ReShape Premium uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nog nodig heeft voor een rechtsvordering

– Indien u bezwaar maakte tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog wacht op een antwoord op dit bezwaar

 

5. Overdracht van uw gegevens

U kan ten allen tijde een kopie van uw gegevens opvragen om over te dragen naar een andere partij. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

6. Bezwaar tegen verwerking

U heeft op elk moment het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht ReShape Premium die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ReShape Premium of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kan uw aanvraag per e-mail sturen naar info@reshapepremium.be. Of u kunt per post een verzoek sturen naar:

ReShape Premium BV
Dorp 16A
2820 Bonheiden

Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van ReShape Premium kan u contact opnemen met info@reshapepremium.be.